Szkody górnicze i odpowiedzialność przedsiębiorcy

Eksploatacja węgla kamiennego planowana jest głównie pod terenami leśnymi. Z uwagi na konieczność ochrony obiektów budowlanych oraz infrastruktury naziemnej możliwe, że niektóre fragmenty złoża wyłączone zostaną z eksploatacji (zastosowanie filarów ochronnych). Wychodząc z założenia, że jedynie taka strategia gwarantuje całkowite bezpieczeństwo obiektów infrastruktury powierzchniowej oraz majątku mieszkańców.
Żeby móc dokładnie określić sposób, a także harmonogram eksploatacji przyjazny społeczeństwu oraz środowisku w najbliższym czasie sporządzony zostanie Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego, który będzie poddany konsultacjom społecznym w ramach postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
Działalność górnicza zaplanowana zostanie  w taki sposób, aby zminimalizować wpływy eksploatacji złoża na infrastrukturę powierzchniową. Cel może zostać osiągnięty poprzez zaplanowanie eksploatacji pod terenami leśnymi  z wyłączeniem z eksploatacji obszarów złoża pod obiektami/grupami obiektów o szczególnej wrażliwości – zastosowanie filarów ochronnych.
Przepisy prawne z zakresu szkód górniczych:
Kwestie naprawy szkód regulowane są Ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r., Dział VIII Odpowiedzialność za szkody. Zgodnie z tą ustawą odpowiedzialność za szkody ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego. W związku z tym obowiązkiem, w corocznym budżecie Spółki rezerwowane będą środki niezbędne na ponoszenie kosztów związanych z likwidacją ewentualnych szkód.
Podczas realizacji przedsięwzięcia, mając na szczególnej uwadze bezpieczeństwo i interes lokalnej ludności, środowisko naturalne oraz dobro projektu będziemy dążyć do eliminacji/minimalizacji ryzyka powstania szkód górniczych.